top of page

Algemene Voorwaarden

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V.

 

Artikel 1. Partijen en definities 

 

1. ACT VR-supported Training Programs - Room for Innovation B.V. (hierna genoemd ACT VR), gevestigd te Nijmegen aan de Mozartstraat 24 (6521 GC), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91891027, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van ACT VR:

Website: www.act-vrtraining.com

Email: info@act-vrtraining.com

Telefoonnummer: 06 – 14 78 81 55

3. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die ACT VR wenst in te huren.
4. Deelnemer: de daadwerkelijke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van ACT VR. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

1. ACT VR verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van ACT VR en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Derden die door ACT VR bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming 

 

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders schriftelijk door ACT VR is aangegeven. 

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De eventueel vermelde prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens ACT VR. 
5. Alle opgaven van ACT VR van omvang, type en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van ACT VR.
6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van ACT VR heeft geaccepteerd en ACT VR de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd ofwel nadat ACT VR, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.

7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van, onder andere, toereikende beschikbaarheid van de trainer(s), consulent(en), Deelnemers en/of locatie aangegaan.
 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst


1. ACT VR behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. ACT VR zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever erkent dat ACT VR bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van Opdrachtgever zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van ACT VR worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst ACT VR uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. ACT VR heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.

2. Opdrachtgever stelt ACT VR in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door ACT VR. De Opdrachtgever dient een ruimte beschikbaar te hebben of te stellen die voldoet aan de eisen als opgenomen in Artikel 6.1b tot 6.1g.

3. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. 

4. ACT VR zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever ACT VR altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ACT VR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ACT VR worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan ACT VR zijn verstrekt, heeft ACT VR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van ACT VR en/of derden.

7. Het staat ACT VR vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft ACT VR het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van diensten te geven. Ingeval ACT VR een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.

9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van ACT VR de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Art. 7:407 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
10. Bij onvoldoende aanmelding kan de dienstverlening worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven. ACT VR is gerechtigd de locatie voor de te verrichten werkzaamheden te wijzigen.
11. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt ACT VR de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt ACT VR dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening. ACT VR mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ACT VR zijn toe te rekenen.

12. ACT VR behoudt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden en dienstverlening te staken indien er redenen bestaan op grond waarvan de dienstverlening in redelijkheid niet (meer) van ACT VR kan worden verlangd, ondanks de behoefte van de Deelnemer. Van de weigering doet ACT VR schriftelijk en met argumentatie mededeling aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. De Opdrachtgever en/of de Deelnemer heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

13. ACT VR behoudt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden en dienstverlening te staken indien na aanvang van de dienstverlening blijkt dat de Deelnemer door ziekte, gedrag of anderszins extra zorg of begeleiding nodig heeft dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst is geïnventariseerd, dan wel dat de Deelnemer een gezondheids- of veiligheidsrisico vormt voor de andere Deelnemers of personeel van ACT VR, dan wel dat blijkt dat de Deelnemer niet matcht met de andere Deelnemers en de uitvoering van die overeenkomsten daardoor wordt belemmerd. Van de ontbinding doet ACT VR schriftelijk en met argumentatie mededeling aan de Deelnemer en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever en/of de Deelnemer heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 5. Prijzen, betaling en opschorting

 

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen vallen reisuren, reis- en verblijfkosten niet binnen het aangegeven honorarium.

3. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan. Door het niet bezoeken van de dienstverlening vervalt de financiële verplichting jegens ACT VR niet.

4. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. 

5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is ACT VR terstond gerechtigd om de Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ACT VR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ACT VR is het de Opdrachtgever niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

Artikel 6. Verbintenissen van Opdrachtgever en Deelnemer

 

1. Opdrachtgever stelt ACT VR in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door ACT VR. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Ervoor zorgen dat ACT VR tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens, waaronder, deelnemersaantallen, informatie over eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen van de deelnemers en overige bijzonderheden ten aanzien van de Deelnemer.

Indien de dienst plaatsvindt op een door Opdrachtgever geselecteerde locatie gelden de aanvullende op Opdrachtgever rustende verplichtingen:

b) Zorgen voor (een) veilige en schone ruimte(s);

c) Ervoor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van ACT VR behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt; 

d) Het op een zodanige wijze inrichten van de ruimtes waarin de dienst wordt verricht dat ACT VR onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht; 

e) Er zorg voor dragen dat ACT VR beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, (veilige) opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen.

f) een afsluitbare ruimte die niet toegankelijk is voor onbevoegde.

g) De ruimte dient voldoende oppervlakte te hebben en de mogelijkheid te bieden tot een klassikale/U-opstelling, en het kunnen opzetten van de VR opstellingen op voldoende afstand van elkaar. Ook dient er ruimte te zijn voor het nuttigen van koffie/thee/lunch op voldoende afstand van VR opstellingen. 

2. Indien naar het oordeel van ACT VR blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de diensten van ACT VR niet ongestoord kan plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, zal de (te leveren) dienst door ACT VR geen doorgang vinden of voortijdig worden gestaakt zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade ontstaat.

3. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
4. Het is Deelnemer verplicht om ACT VR voortijdig op de hoogte te stellen met betrekking tot enige klachten, zoals trauma’s.
5. Opdrachtgever dient Deelnemer op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van ACT VR door een kopie daarvan te verstrekken en Deelnemer dient zich daaraan te conformeren.  

 

Artikel 7. Vervanging, wijziging, annuleren en verplaatsen


1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

2. Indien de Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de ‘Train de Trainer’ opleiding van ACT VR is vervanging slechts mogelijk na goedkeuring van ACT VR en de vervanger uiterlijk één week voor de te leveren dienst wordt aangemeld bij ACT VR en ACT goedkeuring heeft gegeven dat deze potentiële Deelnemer de training mag/kan volgen. Bij vervanging binnen een week voor de eerste te leveren dienst is Opdrachtgever EUR. 25,- verschuldigd ten behoeve van administratiekosten. Na de startdatum kan de Deelnemer niet vervangen worden.

3. Een opdracht kan tot 6 weken voor de afgesproken datum, in overleg kosteloos door Opdrachtgever worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen vier tot twee weken voor de geplande startdatum is 25% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum is 50% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande startdatum is 75% opslag van het gehele honorarium verschuldigd.

4. Annulering van een opdracht door Opdrachtgever kan tot vier weken voor de afgesproken datum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor de geplande startdatum is 50% van het totale honorarium verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken tot één week voor de geplande startdatum is 75% van het totale honorarium verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor de geplande startdatum is 100% van het totale honorarium verschuldigd.

5. Annulering of verplaatsing is uitsluitend schriftelijk mogelijk; als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke annulering door ACT VR ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.

6. ACT VR is te allen tijde gerechtigd de trainer(s), consulent(en), procesfacilitator of ander personeel die door haar met de verzorging van de dienst is belast, te vervangen door een andere.

7. ACT VR is gerechtigd om de dienst te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de te leveren dienst. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ACT VR zal het door de Opdrachtgever betaalde honorarium restitueren. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een alternatieve door ACT VR aangeboden dienst, wordt het honorarium niet gerestitueerd.

8. Indien een opdracht door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal ACT VR zich naar redelijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid. Indien dit niet lukt, of indien de doorgang van een opdracht definitief niet mogelijk is, zal ACT VR de prijs van de opdracht naar rato van de gevolgde dagdelen restitueren. Onder overmacht wordt in dit verband in ieder geval, maar niet beperkt tot, verstaan: brand in de locatie, faillissement of surseance van betaling van ACT VR, ziekte of overlijden van medewerkers en overige bij ACT VR werkzame personeel die in staat zijn de trainingen te geven, ziekte of overlijden van naaste familie van medewerkers en overige bij ACT VR werkzame personeel die in staat zijn de trainingen te geven, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, pandemieën etc.

 

Artikel 8. Overname, inlenen, geheimhouding en intellectueel eigendom


1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of indirect de aan de dienst verbonden coach(es), consulent(en) of ondersteunend personeel, zonder tussenkomst van ACT VR, te benaderen, hetzij voor bestaande diensten, hetzij voor vergelijkbare diensten. 
2.Van het door ACT VR verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een duurzame gegevensdrager, geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke toestemming van ACT VR. Het is niet toegestaan enig materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

3. Het is Opdrachtgever bekend dat het intellectueel eigendom inzake de dienstverlening van ACT VR, inclusief de door of namens ACT VR verzorgde begeleiding, toebehoort aan ACT VR. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACT VR niet toegestaan om enige, al dan niet door ACT VR openbaargemaakte, inhoud van de begeleiding of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

4. ACT VR behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. ACT VR heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Alle partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, inclusief informatie ten behoeve van begeleidingen door ACT VR, hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De informatie over ACT VR, waaronder methodiek en resultaten in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden. 
6. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één van de vijf voorgaande leden, is Opdrachtgever ACT VR een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,- per overtreding.

 

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

 

1. ACT VR geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de opdracht te behalen resultaat.

2. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is ACT VR bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

3. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, ACT VR hieromtrent te informeren.

4. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal ACT VR het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade door ACT VR.

5. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Opdrachtgever is toe te rekenen, Opdrachtgever ACT VR omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij Opdrachtgever. 

6. Mocht ACT VR onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door ACT VR gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

7. Aansprakelijkheid van ACT VR reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

8. Opdrachtgever vrijwaart ACT VR voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat ACT VR heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
9. ACT VR is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

11. In alle gevallen is de termijn waarbinnen ACT VR tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. Indien Opdrachtgever schade lijdt moet dit terstond aan ACT VR worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

 

1. ACT VR heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACT VR ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) Er op een aan de Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd. 
d) Zij binnen twee werkdagen na het aanvaarden van de overeenkomst door Opdrachtgever tot het besluit komt de opdracht, om welke reden dan ook, niet te willen uitvoeren.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan ACT VR verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats. 

 

Artikel 11. Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ACT VR geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, overheidsmaatregelen, pandemieën, epidemieën en ziekte of overlijden van de beschikbare trainers of van directe naasten van beschikbare trainers van ACT VR. Mede onder overmacht wordt begrepen synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, oorlog, bedrijfsstoornissen, storingen van internet of andere (tele)communicatiefaciliteiten. 
2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van ACT VR opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor ACT VR onevenredig belastend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is ACT VR bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien ACT VR bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

Artikel 12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 

1. In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt ACT VR zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

 

Artikel 13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten


1. ACT VR is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van ACT VR. 

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin ACT VR haar (hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin ACT VR haar hoofdvestigingsplaats heeft.

Nijmegen, januari 2024

bottom of page