top of page

PRIVACY
VERKLARING

Privacy Verklaring

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V.

 

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze Privacy Verklaring lees je informatie over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Contactgegevens

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V.
Mozartstraat 24, 6521 GC Nijmegen, the Netherlands

+31614788155

info@act-vrtraining.com

http://www.act-vrtraining.com/
 

​Simone Ritter, Jeroen Derks en Patricia de Groot zijn Functionaris Gegevensbescherming van ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. Zij zijn te bereiken via info@act-vrtraining.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer/IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@act-vrtraining.com, dan verwijderen wij deze informatie.

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van uw betaling

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  •  Goederen en diensten bij u af te leveren

  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een mede-werker van ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V.) tussen zit. 

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sociale media buttons 

Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om berichten te delen. Deze werken met cookies en houden zich aan de eU-US principes. U kunt deze privacy verklaringen lezen op de respectievelijke sociale mediakanalen.

 

Cookies
ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@act-vrtraining.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V.
wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ACT VR-supported Training Programs – Room for Innovation B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@act-vrtraining.com.

Nijmegen,
24 november 2023

bottom of page